Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities

?In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 CoBuilders: de in Nederland gevestigde onderneming die op basis van een overeenkomst Professionals (tijdelijk) ter beschikking stelt aan Opdrachtgevers. Onder CoBuilders vallen de volgende handelsnamen:

– CoBuilders BV, ingeschreven bij de K.v.K. Oost Nederland. onder nummer 61247855

1.2 Kandidaat: iedere natuurlijke persoon die een overeenkomst is aangegaan met CoBuilders, teneinde arbeid te verrichten voor een derde onder leiding en toezicht van die derde.

1.3 Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die een Professional werkzaamheden onder diens leiding en toezicht in het kader van een opdracht, als bedoeld hierna onder sub 4, laat uitvoeren.

1.4 Opdracht: de overeenkomst tussen een Opdrachtgever en CoBuilders, op grond waarvan een enkele Professional, als bedoeld hierboven onder sub 2, door CoBuilders aan de Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld om onder diens leiding en toezicht werkzaamheden te verrichten, zulks tegen betaling van het Opdrachtgeverstarief.

1.5 Opdrachtbevestiging: het door CoBuilders aan de Opdrachtgever te versturen document waardoor de opdracht tot stand komt. De opdrachtbevestiging bevat in ieder geval een beschrijving van de te volgen werkwijze, het tarief, onkosten en de betalingswijze.

1.6 Detachering: de tewerkstelling van een Professional in het kader van een opdracht.

1.7 Werving & selectiefee: de door de Opdrachtgever aan CoBuilders verschuldigde vergoeding in verband met de Opdracht.

1.8 Werving & selectie: het door CoBuilders in opdracht en voor rekening van een Opdrachtgever Kandidaten werven en selecteren met het oogmerk van indiensttreding van een Kandidaat bij de Opdrachtgever. De Opdrachtgever betaalt bij een bemiddeling een fee aan CoBuilders.

1.9 Freelancer: de zelfstandige die door tussenkomst van CoBuilders bij een opdrachtgever van CoBuilders een opdracht vervult of een prestatie levert. Een freelancer werkt zelfstandig en leent zich uit tegen een vooraf bepaald tarief.

1.10 Doorleen (project) medewerker: iedere natuurlijk persoon die door de bemiddeling van CoBuilders werkzaamheden gaat verrichten bij een opdrachtgever van CoBuilders, maar in loondienst blijft bij zijn huidige werkgever, waar deze (project) medewerker tijdelijk boventallig is. De doorleen (project) medewerker is en blijft in dienst bij de uitlenende relatie en wordt via CoBuilders bemiddeld voor de duur van een project of vooraf vastgestelde periode bij een opdrachtgever.

1.11 Dienstverlening: onder de dienstverlening van CoBuilders worden alle diensten verstaan die door CoBuilders worden verleend, onder andere (maar niet uitsluitend) bestaande uit: werving en selectie, detachering, doorlenen, payroll, outplacement, consultancy en bemiddeling van freelancers.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

?2.1 Deze algemene bepalingen zijn van toepassing op alle door CoBuilders gedane aanbiedingen en op alle door haar gesloten overeenkomsten met Opdrachtgever.

2.2 Deze algemene bepalingen zijn tevens van toepassing op toekomstige Opdrachten en overeenkomsten met inachtneming van het in artikel 2.8 bepaalde van deze algemene bepalingen.

2.3 Deze algemene bepalingen worden aan Opdrachtgever verstrekt tegelijkertijd met de aanbieding c.q. offerte dan wel tegelijkertijd met de (concept) overeenkomst. Tevens liggen deze algemene bepalingen ter inzage bij de K.v.K. Oost Nederland.

2.4 Alle aanbiedingen van CoBuilders, in welke vorm dan ook, zijn slechts geldig voor de duur van 30 dagen, tenzij in de aanbieding uitdrukkelijk anders vermeld.

2.5 Algemene bepalingen van de Opdrachtgever zijn slechts van toepassing indien en voor zover uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen dat deze algemene bepalingen van Opdrachtgever met uitsluiting van (een deel van) de algemene bepalingen van CoBuilders op de overeenkomst tussen partijen van toepassing zullen zijn.

2.6 Wijzigingen, aanvullingen en/of uitbreidingen van het in de overeenkomst vermelde, dan wel afwijking van deze algemene bepalingen zijn slechts bindend indien en voor zover dat tussen partijen schriftelijk is overeengekomen.

2.7 Indien enige bepaling van deze algemene bepalingen nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene bepalingen volledig van kracht blijven. In dat geval zullen CoBuilders en Opdrachtgever in overleg treden om in redelijkheid een nieuwe bepaling, waarbij zoveel mogelijk de inhoud, het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen, overeen te komen.

2.8 Deze algemene bepalingen blijven geldig tot het moment dat deze worden herzien en worden vastgelegd in een nieuwe versie en zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Artikel 3 – Detachering?

3.0 Algemeen

3.0.1 CoBuilders werft en selecteert geschikte Kandidaten ten behoeve van Detachering bij de Opdrachtgever. De Opdrachtgever kan dit CoBuilders mondeling dan wel schriftelijk verzoeken. Tevens kan CoBuilders hiertoe zelf het initiatief nemen.

3.0.2 CoBuilders selecteert ??n Kandidaat of meerdere Kandidaten uit haar bestand door deze Kandidaat of Kandidaten mondeling aan de Opdrachtgever voor te stellen en/of de resum?(?s) of C.V.(?s) aan de Opdrachtgever ter beschikking te stellen.

3.0.3 De Opdrachtgever is aan CoBuilders het tarief verschuldigd als omschreven in artikel 3, indien een door CoBuilders aan de Opdrachtgever, of daaraan gelieerde ondernemingen, voorgestelde Kandidaat binnen twaalf maanden na voorstellen in dienst treedt of anderszins al dan niet via derden of voor eigen rekening werkzaam is bij de Opdrachtgever, bij een rechtspersoon of vennootschap waarmee de Opdrachtgever in een groep verbonden is en/of bij aan de Opdrachtgever respectievelijk aan deze groepsmaatschappijen anderszins gelieerde ondernemingen.

3.0.4 Het is Opdrachtgever niet toegestaan om Kandidaten van CoBuilders voor de duur van een Opdracht en een aansluitende periode van twaalf maanden zonder schriftelijke toestemming van CoBuilders of anders dan in het kader van een schriftelijke overeenkomst met CoBuilders in dienst te nemen of anderszins werkzaam te laten zijn. Bij overtreding van het bepaalde in dit artikel is de Opdrachtgever aan CoBuilders een direct opeisbare boete verschuldigd van EUR 25.000,– per overtreding, onverminderd het recht van CoBuilders van de Opdrachtgever volledige schadevergoeding te vorderen.

3.0.5 Afhankelijk van de arbeidsovereenkomst tussen CoBuilders en de voorgestelde Kandidaat zijn er verschillende contractvormen mogelijk. Proeftijd en opzegtermijn kunnen per contract vari?ren en worden in de Opdrachtbevestiging (zie artikel 3) weergegeven.

3.0.6 Bij een algemeen verbindend verklaring van een CAO zal deze door CoBuilders worden gevolgd.

3.1 Opdrachtbevestiging

3.1.1 Elke Opdracht tot Detachering die leidt tot Detachering van de voorgestelde Kandidaat bij Opdrachtgever zal door middel van een schriftelijke Opdrachtbevestiging en met verwijzing naar deze voorwaarden door CoBuilders aan Opdrachtgever worden bevestigd.

3.1.2 Het tarief kan bestaan uit een vast honorarium en/of een uurtarief en in rekening te brengen materiaalkosten, reiskosten en/of andere kosten.

3.1.3 Voor de tariefstelling bij overwerk volgt CoBuilders de bij Opdrachtgever gehanteerde opslagpercentages.

3.1.4 Tenzij de Opdrachtgever binnen acht dagen na verzending van de Opdrachtbevestiging schriftelijk bezwaar heeft ingediend, wordt de Opdrachtbevestiging geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

3.1.5 Wijzigingen in of van een Opdrachtbevestiging zijn slechts bindend indien deze schriftelijk door CoBuilders zijn bevestigd.

3.1.6 Voor afwijking van de tevoren vastgestelde vermoedelijke tijdsduur voor de uitvoering van de Opdracht is CoBuilders niet aansprakelijk.

3.2 Uitvoeren van de werkzaamheden

3.2.1 Opdrachtgever verplicht zich de door CoBuilders ingezette Medewerker toegang te verlenen tot de plaats, waar de werkzaamheden die ten behoeve van de overeengekomen Opdrachtbevestiging dienen te worden verricht, alsmede in staat te stellen de werkzaamheden onder de bij de Opdrachtgever gebruikelijke arbeidsomstandigheden te verrichten.

3.2.1 De Opdrachtgever zal de werkplek waar hij de Medewerker werkzaamheden laat verrichten zodanig inrichten en onderhouden en voor het verrichten van de werkzaamheden zodanige maatregelen treffen en aanwijzingen verstrekken als redelijkerwijs nodig is, om te voorkomen dat de Medewerker bij het verrichten van zijn werkzaamheden in de ruimste zin des woords schade lijdt.

3.2.3 De Opdrachtgever zal aan CoBuilders en/of de Medewerker v??r aanvang van de werkzaamheden informatie verstrekken over de van de Medewerker verlangde beroepskwalificaties.

3.2.4 De Opdrachtgever zal, indien noodzakelijk, aan CoBuilders en/of de Medewerker v??r aanvang van de werkzaamheden een document verstrekken met de specifieke kenmerken van de werkplek waar de werkzaamheden verricht gaan worden.

3.2.5 Opdrachtgever stelt de benodigde persoonlijke beschermingsmiddelen ter beschikking aan de Medewerker inclusief de daarbij behorende instructies.

3.3 Voortgang van de werkzaamheden

3.3.1 Voor de voortgang van de overeengekomen werkzaamheden die ten behoeve van de overeengekomen Opdrachtbevestiging dienen te worden verricht houdt de door CoBuilders ingezette Professional een online weekstaat bij ter registratie van de gewerkte uren. De Opdrachtgever is gehouden erop toe te zien dat het aantal gewerkte uren, overuren en vrije dagen juist en duidelijk zijn ingevuld en ondertekent de weekstaat online voor akkoord. Door ondertekening van de weekstaat verklaart de Opdrachtgever zich eveneens akkoord met de inhoud en kwaliteit van de uitgevoerde werkzaamheden in de betreffende week.

3.3.2 Opdrachtgever staat in voor tekeningsbevoegdheid van zijn personeel en aanvaardt de verantwoordelijkheid voor ondertekening van de weekstaten.

3.3.3 Bij verschil tussen een bij CoBuilders ingeleverde weekstaat en het door Opdrachtgever behouden afschrift daarvan, geldt het bij CoBuilders ingeleverde exemplaar als juist, tenzij Opdrachtgever het tegendeel kan aantonen.

3.3.4 CoBuilders verplicht zich om bij de uitvoering van de werkzaamheden die ten behoeve van de overeengekomen Opdrachtbevestiging dienen te worden verricht alle gegevens en bereikte resultaten

aan Opdrachtgever over te dragen. Alle rechten ten aanzien van verbeteringen en ontwikkelingen voor zover rechtstreeks voortvloeiend uit het uitgevoerde werk vallen toe aan de Opdrachtgever.

3.4 Betaling, gevolgen wanbetaling en urenregistratie

3.4.1De opdrachtgever is te allen tijde gehouden elke door CoBuilders ingediende factuur voor (project) medewerkers te voldoen binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen.

3.4.2 Uitsluitend betalingen aan CoBuilders werken bevrijdend. Betalingen aan (project) medewerkers of het verstrekken van voorschotten aan (project) medewerkers zijn verboden en onverbindend en kunnen nimmer grond opleveren voor schulddelging of schuldvergelijking.

3.4.3 Indien een factuur van CoBuilders niet binnen 14 dagen na factuurdatum is betaald, is de opdrachtgever vanaf dan zonder ingebrekestelling in verzuim en een rente verschuldigd over het openstaande bedrag van 1% per kalendermaand, een gedeelte van een maand voor een volle gerekend.

3.4.4 De kopiefactuur van de door CoBuilders verzonden factuur geldt als volledig bewijs van verschuldigdheid van de rente en de dag waarop de renteberekening begint.

3.4.5 Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.

3.4.6 Datum van betaling is de datum waarop de bank het tegoed crediteert of het verschuldigde bedrag contant door CoBuilders is ontvangen.

3.4.7 Reclames omtrent enige factuur moeten binnen 7 dagen na factuurdatum schriftelijk bij CoBuilders zijn ingediend. De bewijslast betreffende tijdige indiening van de reclame rust op de opdrachtgever. Na deze termijn worden klachten niet meer in behandeling genomen en heeft de opdrachtgever zijn recht op reclame verwerkt. Een reclame doet niet af aan de betalingsverplichting.

3.4.8 Alle kosten van inning, waaronder begrepen de volledige kosten van rechtsbijstand, zowel in als buiten rechte – door wie dan ook verleend – komen geheel voor rekening van de opdrachtgever. Deze vergoeding zal steeds, zodra rechtsbijstand door CoBuilders is ingeroepen respectievelijk de vordering door CoBuilders ter incasso uit handen is gegeven, zonder enig nader bewijs in rekening worden gebracht en door de opdrachtgever verschuldigd zijn.

3.4.9 Bij nalatigheid in betaling door opdrachtgever behoudt CoBuilders zich het recht voor de (project) medewerker terug te trekken zonder inachtneming van een opzegtermijn. CoBuilders sluit aansprakelijkheid voor de gevolgen van het terug trekken van de kandidaat nadrukkelijk uit.

3.4.10 CoBuilders draagt zorg voor het bijhouden van een nauwkeurige administratie, met name waar het gaat over de inzet van haar personeel ter zake van het onderhavige project. Door of namens CoBuilders wordt wekelijks een schriftelijke urendeclaratie aan opdrachtgever voorgelegd, een en ander teneinde de uiteindelijke nacalculatie te vereenvoudigen en inzichtelijk te maken voor partijen. Onderhavige urendeclaratie wordt onmiddellijk na acceptatie door opdrachtgever door partijen als bindend beschouwd. Van voornoemde acceptatie is sprake ingeval CoBuilders binnen twee dagen na het verlopen van de week waarop de urendeclaratie betrekking heeft geen uitdrukkelijk schriftelijke reclame van opdrachtgever tegen de urendeclaratie heeft ontvangen. De bewijslast omtrent de tijdige indiening van de reclame ligt bij de opdrachtgever.

3.5 Aansprakelijkheid

3.5.1 De opdrachtgever zal het resultaat van de door de werknemers van CoBuilders verrichte werkzaamheden tenminste wekelijks controleren en zal in overleg met CoBuilders de eventueel ontstane schade zoveel mogelijk beperken. De hiermee gepaard gaande kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.

3.5.2 Van aansprakelijkheid van CoBuilders is uitsluitend sprake in geval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming, waarvan sprake is indien fouten zijn gemaakt dan wel indien CoBuilders nalatig is geweest op een wijze die niet past bij een normale vakkennis behorend bij de aanvaarding van een project als het onderhavige. CoBuilders is nimmer aansprakelijk voor schade in de ruimste zin van het woord aangericht door het handelen of nalaten van werknemers. Van een toerekenbare tekortkoming kan echter alleen sprake zijn indien CoBuilders, ook nadat zij via een aangetekende brief in gebreke is gesteld, dit met inachtneming van een redelijke termijn voor alsnog nakoming, niet of niet tijdig heeft nagekomen. De aansprakelijkheid van CoBuilders vervalt door verloop van 6 maanden na oplevering van de opdracht c.q. eindigen van de werkzaamheden.

3.5.3 De aansprakelijkheid van CoBuilders voor eventuele directe schade in de ruimste zin van het woord voortvloeiende uit de opdracht, is beperkt tot maximaal de helft van het reeds gefactureerde bedrag als voorzien in de aangegane opdrachtovereenkomst. Voornoemde aansprakelijkheid zal, op basis van de desbetreffende aangegane opdrachtovereenkomst, nimmer meer bedragen dan het te factureren bedrag betreffende de direct aan de schadeveroorzakende gebeurtenis voorafgaande 6 maanden, CoBuilders is niet aansprakelijk voor gevolgschade, hoe ook genaamd door wie ook kenbaar gemaakt, en opdrachtgever zal CoBuilders ter zake vrijwaren.

3.5.4 Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade en kosten, inclusief bedrijfsschade, veroorzaakt door het niet naleven van zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst of de wet, schade ontstaan door het handelen of nalaten van de medewerkers van CoBuilders voor zover zij werkzaamheden hebben verricht onder leiding en toezicht van opdrachtgever en voor de aanwezigheid van verborgen gebreken in de zaken of het werk. Opdrachtgever vrijwaart CoBuilders voor aanspraken van derden ter zake.

3.5.5 De opdrachtgever zal voldoen aan alle nodige en wenselijke veiligheidseisen ten aanzien van de ruimten waarin en ten aanzien van de zaken waaraan of waarmee werknemers van CoBuilders werken of waarvan gebruik wordt gemaakt, tenzij deze zaken in eigendom toebehoren aan CoBuilders. De opdrachtgever is tegenover werknemers aansprakelijk ex artikel 7:658 BW en zal CoBuilders ter zake vrijwaren.

3.5.6 CoBuilders heeft voor haar werknemers een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Ten aanzien van diefstal, breuk, beschadiging en dergelijke van goederen en zaken die derden waaronder opdrachtgever van CoBuilders, al dan niet tijdelijk aan werknemers van CoBuilders ter beschikking stellen, aanvaardt CoBuilders hoe dan ook geen aansprakelijkheid. De opdrachtgever zal CoBuilders ter zake eventuele vorderingen vrijwaren.

3.6 Tussentijdse mutaties en opzegging

3.6.1 Wijziging, uitbreiding of beperking van de in de Opdrachtbevestiging vastgelegde overeenkomst tussen Opdrachtgever en CoBuilders komt niet tot stand tenzij CoBuilders deze schriftelijk aan Opdrachtgever heeft bevestigd.

3.6.2 Het is beide partijen toegestaan de in de Opdrachtbevestiging vastgelegde overeenkomst onmiddellijk tussentijds op te zeggen, indien ??n der partijen in staat van faillissement of surseance van betaling verkeert.

3.6.3 In het geval van artikel 9.2 vindt afrekening plaats op basis van de stand van het project en de gemaakte kosten. Alle vorderingen die CoBuilders in deze gevallen op de Opdrachtgever mocht hebben of verkrijgen, zullen terstond en ten volle opeisbaar zijn.

3.6.4 CoBuilders is gerechtigd tussentijds in het tarief ??n of meer van onderstaande kostenverhogingen geheel of evenredig te verwerken.

– Wijziging, als gevolg van een overheidsmaatregel of ander bindend voorschrift, van de beloning of

arbeidsvoorwaarden van ingezette Medewerkers;

– Wijziging van sociale lasten en premies, wijziging van de fiscale wetgeving, invoering bij algemeen verbindend

voorschrift van nieuwe lasten of premies of wijziging van het werkgeversaandeel daarin;

– Wijziging, als gevolg van een maatregel van toepassing zijnde binnen de CAO, van de beloning of

arbeidsvoorwaarden die van toepassing zijn op de door CoBuilders ingezette Medewerker;

– Stijging van het prijsindexcijfer van de consumptie, zoals jaarlijks door het CBS wordt vastgesteld.

3.6.5 Elke in de Opdrachtbevestiging vastgelegde overeenkomst tussen Opdrachtgever en CoBuilders eindigt van rechtswege op het tijdstip dat CoBuilders een door haar ingezette Medewerker niet meer ter beschikking kan stellen aan Opdrachtgever doordat de arbeidsovereenkomst tussen CoBuilders en de Medewerker is be?indigd. Het einde van de in de Opdrachtbevestiging vastgelegde overeenkomst tussen Opdrachtgever en CoBuilders treedt niet in, indien CoBuilders een gelijkwaardige Medewerker voor deze werkzaamheden kan leveren.

3.6.6 Indien de Opdrachtgever de in de Opdrachtbevestiging vastgelegde overeenkomst tussen Opdrachtgever en CoBuilders zonder inachtneming van de afgesproken opzegtermijn tussentijds be?indigt, dan wel CoBuilders de in de Opdrachtbevestiging vastgelegde overeenkomst tussen Opdrachtgever en CoBuilders tussentijds be?indigt door een oorzaak welke geheel of grotendeels aan de Opdrachtgever is toe te rekenen, zal de Opdrachtgever aan CoBuilders verschuldigd zijn een terstond opeisbare boete van 100% van het laatst geldende tarief voor de ingezette Medewerker, zulks voor de duur van de periode vanaf het moment van de tussentijdse be?indiging van de overeenkomst tot het volgens de Opdrachtbevestiging overeengekomen moment van be?indiging.

3.6.7 Indien de Opdrachtgever zijn betalingsverplichting jegens CoBuilders niet nakomt is Opdrachtgever in verzuim en kan CoBuilders onverwijld de opdracht be?indigen, met staking van de inzet van de Medewerker, zonder dat de betalingsverplichting van Opdrachtgever conform de in de Opdrachtbevestiging vastgestelde overeenkomst komt te vervallen.

3.7 Vervanging van een medewerker

3.7.1 In geval van ziekte korter dan acht weken van de ingezette medewerker is CoBuilders niet gehouden voor vervanging van deze Professional zorg te dragen.

3.7.2 In geval van ziekte langer dan acht weken treden CoBuilders en de Opdrachtgever met elkaar in overleg over de mogelijke vervanging van de ingezette medewerker.

3.7.3 Indien een medewerker van CoBuilders in strijd met de bij Opdrachtgever gebruikelijke huisregels heeft gehandeld zal direct overleg plaatsvinden met CoBuilders zodat deze, afhankelijk van de zwaarte van de overtreding, adequate maatregelen kan nemen zoals mogelijk berispen, het geven van een waarschuwing of zelfs vervangen van de medewerker.

3.7.4 medewerkers die gedurende de duur van de Opdracht aantoonbare hogere kwalificaties hebben gekregen qua deskundigheid, opleidingsniveau en ervaring kunnen door CoBuilders in overleg met Opdrachtgever worden vervangen. Indien de Opdrachtgever bezwaar heeft tegen vervanging als bedoeld in de vorige zin, is CoBuilders gerechtigd het uurtarief te verhogen tot het tarief dat CoBuilders normaliter voor dat hogere niveau hanteert.

3.8 Betaling loon en wettelijke afdrachten

3.8.1 CoBuilders staat in voor betaling van het loon van de ingezette Medewerker.

3.8.2 CoBuilders staat jegens Opdrachtgever in voor de naleving van de sociale verzekeringswetten en belastingwetten ten aanzien van de Medewerker die betrokken is bij de werkzaamheden. CoBuilders vrijwaart Opdrachtgever voor alle vorderingen en/of naheffing van sociale lasten en/of belastingen met betrekking tot de Medewerker die betrokken is bij de werkzaamheden zoals genoemd in de Opdrachtbevestiging.

3.8.3 Op verzoek van Opdrachtgever zal CoBuilders schriftelijk bewijs verstrekken van de afdracht van belastingen en sociale premies ten aanzien van de Medewerker van CoBuilders die op grond van de Opdrachtbevestiging bij de Opdrachtgever is ingezet.

3.9 Overnemen van een werknemer

3.9.1 Indien de opdrachtgever of een aan de opdrachtgever gelieerde vennootschappen gedurende 12 maanden na afloop van de opdracht, rechtstreeks voor zich, middels en/of voor derden een arbeidsverhouding van welke aard dan ook wenst aan te gaan met (project) medewerkers van CoBuilders, ongeacht de aard en/of inhoud en/of naam van de functie, is de opdrachtgever of de aan de opdrachtgever gelieerde vennootschap, hiervoor een vergoeding verschuldigd aan CoBuilders. Deze vergoeding is afhankelijk van de duur van de opdracht en de gewerkte uren door de (project)medewerker en wordt in een afzonderlijke overeenkomst tussen de opdrachtgever en CoBuilders vastgelegd.

3.9.2 Het is opdrachtgever tevens verboden geldt ook ten aanzien van Professionals met wie de Opdrachtgever door tussenkomst van CoBuilders in contact is gekomen gedurende een Opdracht. Dit verbod geldt gedurende 12 maanden gerekend vanaf de ingangsdatum van het hier bedoelde contact.

3.9.3 Bij overtreding van de bepaling van artikel 3.9.1, 3.9.2 verbeurt Opdrachtgever een direct opeisbare boete ter grootte van EUR 25.000,–.

3.9.4 Opdrachtgever is gerechtigd een Professional van CoBuilders pas over te nemen na 1500 daadwerkelijk gewerkte uren tenzij anders is aangegeven in de opdrachtbevestiging.

3.10 Arbeidsomstandigheden

3.10.1 De Opdrachtgever is jegens de Professional en CoBuilders verantwoordelijk voor de nakoming van de uit artikel 7:658 BW, de Arbeidsomstandighedenwet en de daarmee samenhangende regelgeving voortvloeiende verplichtingen op het gebied van de veiligheid op de werkplek en goede arbeidsomstandigheden in het algemeen.

3.10.2 De Opdrachtgever geeft de Professional actieve voorlichting met betrekking tot de binnen zijn onderneming gehanteerde Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE).

3.10.3 Indien de Professional een bedrijfsongeval of een beroepsziekte overkomt, zal de Opdrachtgever, indien wettelijk vereist, de bevoegde instanties hiervan onverwijld op de hoogte stellen en ervoor zorgdragen dat daarvan onverwijld een schriftelijke rapportage wordt opgemaakt. In de rapportage wordt de toedracht van het ongeval zodanig vastgelegd, dat daaruit met redelijke mate van zekerheid kan worden opgemaakt of en in hoeverre het ongeval het gevolg is van het feit dat onvoldoende maatregelen waren genomen ter voorkoming van het ongeval dan wel van de beroepsziekte. De Opdrachtgever informeert CoBuilders zo spoedig mogelijk over het bedrijfsongeval of de beroepsziekte en overlegt een kopie van de opgestelde rapportage.

3.10.4 De Opdrachtgever zal aan de Professional vergoeden ? en CoBuilders vrijwaren tegen ? alle schade (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) die de Professional in het kader van de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt, indien en voor zover de Opdrachtgever en/of CoBuilders daarvoor aansprakelijk zijn op grond van artikel 7:658 en/of artikel 7:611 BW. Indien het bedrijfsongeval tot de dood leidt, is de Opdrachtgever gehouden de schade (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) te vergoeden conform artikel 6:108 BW aan de in dat artikel genoemde personen.

3.10.5 De Opdrachtgever zal zich afdoende verzekeren tegen aansprakelijkheid op grond van het bepaalde in dit artikel. Op verzoek van CoBuilders verstrekt de Opdrachtgever een bewijs van verzekering.

3.13 Geheimhouding, intellectuele en industri?le eigendom

3.13.1 Indien Opdrachtgever een geheimhoudingsovereenkomst met de door CoBuilders ingezette Medewerker wenst, dient de Opdrachtgever zelf schriftelijke overeenstemming hierover met de betreffende Medewerker te bereiken. CoBuilders erkent in deze geen aansprakelijkheid.

3.13.2 Voor alle zaken (laptop, telefoon, etc.) die Opdrachtgever aan Medewerker ter beschikking stelt, erkent CoBuilders geen aansprakelijkheid.

3.13.3 Voor alle afspraken die Opdrachtgever rechtstreeks, zonder tussenkomst van CoBuilders, met de Medewerker maakt, is Opdrachtgever zelf verantwoordelijk en dient Opdrachtgever zelf voor schriftelijke vastlegging zorg te dragen. CoBuilders erkent in deze geen aansprakelijkheid

3.13.4 Het staat Opdrachtgever vrij om een afzonderlijke regeling te treffen met de Medewerker aangaande rechten van intellectuele en industri?le eigendom op de resultaten van werkzaamheden van de betreffende Medewerker in het kader van de opdracht.

Artikel 4 – Werving & selectie, executive search

4.1 Algemeen

4.1.1 Deze Algemene Werving & Selectievoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van CoBuilders, op alle (zoek)opdrachten van opdrachtgever en op de verdere totstandkoming, de inhoud en de uitvoering van alle overeenkomsten (en vervolgopdrachten) tussen CoBuilders en opdrachtgever met betrekking tot het adviseren en assisteren bij het werven en selecteren van personeel en op alle daarmee verband houdende (rechts) handelingen van CoBuilders en (de eventuele rechtsopvolgers van) opdrachtgever. De overeenkomst waarop de onderhavige Algemene Voorwaarden van toepassing zijn betreffen slechts het werven en selecteren van personeel die rechtstreeks in dienst zullen treden bij opdrachtgever zonder vooraf nog in loondienst van CoBuilders bij opdrachtgever werkzaamheden te verrichten, verder te noemen “W&S”. Voor alle overige gevallen, en voor zover opdrachtgever niet middels schriftelijke bescheiden kan bewijzen dat er sprake is van W&S, gelden de “algemene projectvoorwaarden CoBuilders “.

4.1.2 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn alleen bindend indien zij door CoBuilders schriftelijk aan de opdrachtgever zijn bevestigd.

4.1.3 De opdracht tot werving en selectie van personeel wordt door CoBuilders middels een schriftelijke opdrachtbevestiging aanvaard.

4.2 informatieverstrekking en geheimhouding

4.2.1 De opdrachtgever en CoBuilders zullen elkaar doorlopend informeren omtrent alle ontwikkelingen, die van invloed kunnen zijn op de door CoBuilders te vervullen opdracht.

4.2.2 De opdrachtgever staat er voor in dat hij naar beste weten alle essenti?le informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht heeft verstrekt. CoBuilders zal de door haar te verrichten diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Deze verplichting heeft het karakter van een ?inspanningsverplichting? omdat het bereiken van het beoogde resultaat niet kan worden gegarandeerd. De door CoBuilders opgegeven tijd, welke benodigd is om een opdracht uit te voeren, heeft slechts een indicatief karakter zodat daaraan door de opdrachtgever verder geen rechten kunnen worden ontleend.

4.3 Aansprakelijkheid

4.3.1 De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de uiteindelijke keuze van een kandidaat. CoBuilders sluit dan ook iedere aansprakelijkheid – in de meest ruime zin van het woord – uit voor de gevolgen van het handelen en/of

nalaten – daaronder begrepen gevolgschade – van kandidaten die mede als gevolg van de opdrachtuitvoering bij de opdrachtgever in dienst zijn getreden.

4.3.2 Eventuele aansprakelijkheid van CoBuilders is per gebeurtenis hoe dan ook beperkt tot het tarief en/of kosten als bedoeld in artikel 4 die door de opdrachtgever zijn voldaan, waarbij een samenhangende reeks van gebeurtenissen als ??n gebeurtenis geldt.

4.4 In dienst nemen kandidaat, werving & selectiefee

4.4.1 De Werving & Selectie-fee wordt berekend op basis van het toekomstig bruto jaarsalaris van de Kandidaat. Het bruto jaarsalaris is het jaarsalaris inclusief vakantiegeld en alle emolumenten, dat de Kandidaat van CoBuilders bij indiensttreding gaat verdienen en is ook in geval van deeltijdfuncties en/of dienstverbanden korter dan ??n jaar gebaseerd op een volledige werkweek en een volledig jaar.

4.4.2 Onder emolumenten zijn mede, doch niet uitsluitend, begrepen: vakantietoeslag, een dertiende maand, verwachte tanti?me, verwachte bonussen en provisies, de auto van de zaak en algemene onkostenvergoedingen.

4.4.3 De Werving & Selectie-fee bedraagt (met een minimum van EUR 6.000,–) minimaal 21% van het bruto jaarsalaris, te vermeerderen met de daarover verschuldigde BTW.

4.4.4 De Werving & Selectie-fee wordt gesplitst in twee gelijke termijnen. De eerste termijn wordt aan de Opdrachtgever gefactureerd op de datum van de indiensttreding van de door CoBuilders geselecteerde Kandidaat. De tweede termijn wordt gefactureerd op de datum dat de proeftijd verstrijkt en het dienstverband tussen de Opdrachtgever en de door CoBuilders geselecteerde Kandidaat wederzijds wordt gecontinueerd.

4.4.5 De Opdrachtgever is behalve de Werving & Selectie-fee aan CoBuilders verschuldigd alle kosten die CoBuilders ten behoeve van de uitvoering van de Opdracht heeft gemaakt, voor zover dit uitdrukkelijk en schriftelijk tussen CoBuilders en de Opdrachtgever is overeengekomen.

4.4.6 De Opdrachtgever is gehouden om binnen 14 dagen na een daartoe gedaan verzoek aan CoBuilders de gegevens te verstrekken noodzakelijk voor de bepaling van het bruto jaarsalaris en de datum van indiensttreding van de Kandidaat. Indien de Opdrachtgever niet tijdig, onvoldoende of onjuiste gegevens heeft verstrekt om het bruto jaarsalaris en de datum waarop de Werving & Selectie-fee kan worden gefactureerd, te bepalen, is CoBuilders gerechtigd de hoogte van het bruto jaarsalaris en de datum voor facturering te schatten en conform die schatting te factureren. CoBuilders zal bij verzending van de factuur aangeven waarop de berekende Werving & Selectie-fee is gebaseerd.

4.4.7 De Opdrachtgever is aan CoBuilders de Werving & Selectie-fee verschuldigd als omschreven in artikel 5, indien een door CoBuilders aan de Opdrachtgever, of daaraan gelieerde ondernemingen, voorgestelde Kandidaat binnen twaalf maanden na voorstellen in dienst treedt of anderszins al dan niet via derden of voor eigen rekening werkzaam is bij de Opdrachtgever, bij een rechtspersoon of vennootschap waarmee de Opdrachtgever in een groep verbonden is en/of bij aan de Opdrachtgever respectievelijk aan deze groepsmaatschappijen anderszins gelieerde ondernemingen.

4.4.8 Het is Opdrachtgever niet toegestaan om Kandidaten van CoBuilders voor de duur van een Opdracht en een aansluitende periode van 12 maanden zonder schriftelijke toestemming van CoBuilders of anders dan in het kader van een schriftelijke overeenkomst met CoBuilders in dienst te nemen of anderszins werkzaam te laten zijn. Bij overtreding van het bepaalde in dit artikel is de Opdrachtgever aan CoBuilders een direct opeisbare boete verschuldigd van EUR 25.000,– per overtreding, onverminderd het recht van CoBuilders van de Opdrachtgever volledige schadevergoeding te vorderen.

4.4.9 Het is de Opdrachtgever niet toegestaan gegevens van door CoBuilders voorgestelde Kandidaten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CoBuilders aan derden bekend te maken. Bij overtreding van het bepaalde in dit artikel is de Opdrachtgever aan CoBuilders een direct opeisbare boete verschuldigd van EUR 25.000,– per overtreding, onverminderd het recht van CoBuilders van de Opdrachtgever volledige schadevergoeding te vorderen.

4.5 Inspanningsverplichting

4.5.1 CoBuilders staat in voor een behoorlijke uitvoering van de Opdracht. Door aanvaarding van de Opdracht neemt CoBuilders een inspanningsverplichting op zich. Voordrachten van Kandidaten komen tot stand naar beste inzicht en conform de normen van goed werkgeverschap.

4.5.2 Indien een Kandidaat van CoBuilders in dienst treedt bij de Opdrachtgever en voor het verstrijken van de proeftijd niet meer bij Opdrachtgever in dienst is, zal CoBuilders eenmalig, mits de Opdrachtgever aan al zijn betalingsverplichtingen jegens CoBuilders heeft voldaan, voor de helft van de gebruikelijke kosten en naar vermogen een nieuwe Kandidaat trachten te werven en selecteren voor dezelfde functie waarin, en tegen een vergelijkbaar salaris waarvoor, de eerste Kandidaat bij de Opdrachtgever werkzaam is geweest.

4.5.3 De inspanningsverplichting van CoBuilders duurt maximaal 6 maanden of zoveel eerder totdat de Opdrachtgever in deze periode de door de eerste Kandidaat vervulde functie zelf of op andere wijze heeft ingevuld.

4.5.4 Indien een door CoBuilders in het kader van deze inspanningsverplichting voorgestelde Kandidaat bij de Opdrachtgever in dienst treedt, of indien de Opdrachtgever in deze periode de functie op een andere wijze heeft ingevuld, is CoBuilders van haar verdere verplichtingen uit hoofde van deze inspanningsverplichting gekweten.

4.5.5 Indien de Opdrachtgever van deze regeling gebruik wenst te maken, dient hij binnen 14 dagen na be?indiging van het dienstverband met de eerste Kandidaat CoBuilders daarvan schriftelijk in kennis te stellen, bij gebreke waarvan de Opdrachtgever op het bepaalde in dit artikel geen beroep kan doen.

4.6 Opdrachtbevestiging

4.6.1 Elke Opdracht tot Werving & Selectie die leidt tot indiensttreding van de voorgestelde Kandidaat bij Opdrachtgever zal door middel van een schriftelijke Opdrachtbevestiging en met verwijzing naar deze voorwaarden door CoBuilders aan de Opdrachtgever worden bevestigd.

4.6.2 De Opdrachtbevestiging bevat onder meer de volgende specificaties:

– Opdrachtnummer en omschrijving van de werkzaamheden;

– Overeengekomen Werving & Selectie-fee (exclusief BTW);

– Naam van de Kandidaat;

– Functienaam;

– Startdatum;

– Facturatiedata.

4.6.3 Tenzij de Opdrachtgever binnen acht dagen na verzending van de Opdrachtbevestiging, schriftelijk bezwaar ingediend heeft, wordt de Opdrachtbevestiging geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

4.6.4 Wijzigingen in of van een Opdrachtbevestiging zijn slechts bindend indien deze schriftelijk door CoBuilders zijn bevestigd.

Artikel 5 – Freelancers

?5.1 De bepalingen zoals opgenomen in hoofdstuk 1 ten aanzien van de projectdetachering zijn van overeenkomstige toepassing op de overeenkomsten die CoBuilders met betrekking tot freelancers aangaat met dien verstande dat het woord ?(project) medewerker? dient te worden vervangen door het woord ?freelancer?, tenzij in het hiernavolgende een afwijkende regeling is opgenomen.

5.2 CoBuilders draagt generlei aansprakelijkheid voor schade en/of verliezen aan derden, de opdrachtgever of de freelancer, ten gevolge van handelen of nalaten van de freelancer en/of opdrachtgever en/of derden. De freelancer is uitsluitend zelf aansprakelijk en verantwoordelijk voor een goede uitvoering van zijn werkzaamheden. Zowel de freelancer als de opdrachtgever zullen CoBuilders vrijwaren ter zake van eventuele vorderingen tot vergoeding van geleden schade.

5.3. Het is de opdrachtgever en aan opdrachtgever gelieerde vennootschappen, gedurende twaalf maanden na schriftelijke aanbieding van kandidaten en/of freelancer, niet toegestaan met deze kandidaten en/of freelancer van CoBuilders rechtstreeks voor zich, middels en/of voor derden een arbeidsverhouding van welke aard dan ook aan te gaan, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van CoBuilders.

Ingeval van overtreding van lid 1 van dit artikel is de (potenti?le) opdrachtgever aan CoBuilders een boete verschuldigd ter grootte van ? 25.000,-. Deze boete is direct opeisbaar ten gevolge van het enkele feit van de overtreding, maar laat daarnaast de mogelijkheid die de wet biedt om schadevergoeding te vorderen onverlet. In geval de opdrachtgever in een bouwcombinatie is betrokken, blijft de oorspronkelijk opdrachtgever te allen tijde aansprakelijk jegens CoBuilders bij overtreding van onderhavig artikel.

Artikel 6 – Doorleners

De bepalingen zoals opgenomen in hoofdstuk 1 ten aanzien van de detachering zijn van overeenkomstige toepassing op de overeenkomsten die CoBuilders met betrekking tot doorleen (project) medewerkers aangaat met dien verstande dat het woord ?(project) medewerker? dient te worden vervangen door het woord ?doorleen (project) medewerker?.

Artikel 7 – Klachten

?7.1 Klachten met betrekking tot de wijze van uitvoering, de voortgang van de Opdracht en/of de kwaliteit van het geleverde werk dienen onverwijld en uiterlijk 8 dagen nadat de werkzaamheden waarover geklaagd wordt zijn uitgevoerd of hadden moeten zijn uitgevoerd, gemotiveerd en schriftelijk aan CoBuilders te worden meegedeeld, bij gebreke waarvan elk recht dat de Opdrachtgever dienaangaande kan ontlenen, vervalt. Behandeling van tijdig en op juiste wijze ingediende klachten vindt in overleg plaats tussen Opdrachtgever en CoBuilders. Klachten of reclames schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.

7.2 Bezwaren tegen juistheid van een factuur dienen uiterlijk 14 dagen na factuurdatum schriftelijk te zijn ingediend, bij gebreke waarvan Opdrachtgever wordt geacht met de gehele factuur te hebben ingestemd. Na deze termijn zullen klachten niet meer in behandeling worden genomen.

7.3 Indien Opdrachtgever de juistheid van een onderdeel van een factuur betwist, is hij niettemin gehouden tot betaling van het niet-betwiste gedeelte. Opdrachtgever is niet gerechtigd om zich te beroepen op schuldvergelijking.

7.4 Indien er verschil van mening ontstaat over de arbeidsomstandigheden van een Medewerker zal CoBuilders de situatie in eerste instantie voorleggen aan de interne VG functionaris. Indien Opdrachtgever en CoBuilders het niet eens kunnen worden over de arbeidsomstandigheden, dan zal CoBuilders een onafhankelijke derde inschakelen.

Artikel 8 – Rechtskeuze, forumkeuze

8.1 De in de Opdrachtbevestiging vastgelegde overeenkomst tussen Opdrachtgever en CoBuilders alsmede de Opdracht die daaraan ten grondslag ligt,worden volledig beheerst door Nederlands recht.

8.2 Indien partijen verschillen van inzicht over de uitvoering en/of uitleg van de in de Opdrachtbevestiging vastgelegde overeenkomst tussen Opdrachtgever en CoBuilders en in onderling overleg niet tot overeenstemming kunnen komen, staat het ieder der partijen vrij zich tot de bevoegde burgerlijke rechter te wenden. Uitsluitend de burgerlijke rechter te Almelo is bevoegd van geschillen tussen partijen kennis te nemen.

Artikel 9 – Slotbepaling

Indien ??n of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zullen de opdracht en de Algemene Voorwaarden voor het overige van kracht blijven. De bepalingen die niet rechtsgeldig zijn of rechtens niet kunnen worden toegepast, zullen worden vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij de strekking van de te vervangen bepalingen.