CoBuilders op zoek naar meer toegevoegde waarde

CoBuilders op zoek naar meer toegevoegde waarde

De arbeidsmarkt van nu is niet meer te vergelijken met de situatie tien jaar geleden. Vraag en aanbod zijn drastisch omgeslagen. De traditionele manier van werven is achterhaald en de kaarten zijn opnieuw geschud. Toch lijken intermediairs nog steeds dezelfde aanpak en invulling te hebben.

Waar zouden we binnen het vak naartoe moeten bewegen? En wat betekent dit voor de rol van een adviseur? Vraagstukken die Bart en Chenanja, adviseurs bij CoBuilders, als geen ander kunnen beantwoorden. De één al 15 jaar werkzaam binnen de arbeidsbemiddeling en de ander nog aan het begin van haar carrière. Beide gemotiveerd om CoBuilders klaar te stomen voor de toekomst.

Wat is er veranderd met betrekking tot de werving van personeel?

Bart “De traditionele manier van werven is achterhaald. Waar er vroeger tientallen sollicitanten op een vacature afkwamen, blijven sollicitaties nu uit. De invulling van een rol is niet vanzelfsprekend meer. Je komt als werkgever niet meer weg met een mooie vacaturetekst die je uitzet op de geijkte wervingskanalen.”

Chenanja “De zoektocht naar nieuw personeel is een complexere taak geworden. De krapte dwingt werkgevers om op een andere manier te kijken naar capaciteitsproblemen. Werkgevers hebben geen leidende rol meer, want technische professionals hebben de touwtjes in handen.”

En wat betekent dat voor de positie van jullie als intermediair?

Bart “Die is ook compleet veranderd. Voorheen hadden we altijd een leveranciersrol, maar het principe ‘wij vragen, jullie draaien’ gaat niet meer op. De krapte op de arbeidsmarkt laat deze platte benadering niet meer toe. We stappen als intermediair al veel eerder in het zoektraject van een opdrachtgever in. Eerder kregen we de vraag om een techneut te zoeken, nu leggen opdrachtgevers het onderliggende probleem bij ons neer. Aan ons de taak om samen scherp te krijgen wat een organisatie nodig heeft.

Chenanja “Er is behoefte aan een intermediair die meedenkt over de oplossing én de aanpak. Een bredere rol dan de platte bemiddelaar van jaren geleden. We zijn nog steeds een tussenpersoon, maar de adviseursrol is een cruciaal element van onze dienstverlening geworden. We zijn geen personeelsleverancier, maar we lossen personeelsvraagstukken voor de opdrachtgever op. Er wordt een concrete bijdrage van ons verwacht, waarvoor kennis en continuïteit nodig is.”

Verdiepende samenwerkingen dus. Geldt dat ook voor de relatie met technische professionals?

Chenanja “Als je kijkt naar onze positie ten opzichte van technische professionals is de verhouding ook verschoven. Technische professionals hebben de regie over hun eigen loopbaan. Dat is kenmerkend geworden voor de behoefte van de huidige generatie werknemers. Een zoektocht met eigen regie, waarbij wij als intermediair anticiperen op de behoefte en ambitie van de kandidaat. We redden het niet meer met een interessant vacatureaanbod.”

Bart “De dienstverlening van een intermediair behelst meer dan mensen bemiddelen. We moeten een wezenlijke bijdrage leveren aan carrières. Richting geven, sparringpartner zijn en inzicht geven. We vervullen de rol van een (tijdelijke) werkgever. Een serieuze rol, waar dus meer toegevoegde waarde van mag worden verwacht. Dat betekent een compleet andere benadering van de markt: van kwantitatief naar kwalitatief. Simpel gezegd is dat waar de markt om vraagt.”

Hoe zouden we het anders kunnen doen?

Bart “Het zit hem in meebewegen met de markt. Ten eerste ligt er een mooie taak om werkgevers te stimuleren om op een andere manier te gaan kijken naar een capaciteitsprobleem. Niet meteen in de voor de hand liggende oplossingen denken, maar een bredere kijk aannemen. Wat is er nodig om een probleem op te lossen? Is dat daadwerkelijk versterking in mankracht of is een herinrichting van taken en verantwoordelijkheden misschien de oplossing? Als een werkvoorbereider niet te vinden is, kijk dan eens of de taken belegd kunnen worden in een andere rol. Detacheerders zouden de dialoog met een werkgever in een veel bredere context moeten plaatsen.”

Chenanja “Daarnaast kunnen we werkgevers aanmoedigen om kritisch te kijken naar hun wensen als het gaat om nieuw personeel. Wat is een absolute must have voor een rol en wat is slechts nice to have en dus niet een keiharde eis? Laat harde criteria eens los en kijk ook naar het potentieel van iemand. Misschien is een competentie nu nog niet aanwezig, maar zit het er wel in. En hetzelfde geldt voor persoonlijkheidskenmerken en zachte competenties. Sociale intelligentie is in veel rollen minstens zo belangrijk. Harde competenties zijn vaker aan te leren.”

Bart “Die competentiegerichte aanpak is onderdeel van onze werkwijze geworden. Wij noemen het ‘KrachtKompas’. In samenwerking met een onafhankelijk assessmentbureau, The Selection Lab, onderzoeken we iemands potentieel en kracht. Door een kandidaat competentiegericht te bevragen, verkrijgen we inzicht in wat iemand echt goed kan en waar nog leerpotentieel zit. Op basis daarvan kijken we welke functies passend zijn. We draaien het proces dus om. Met een KrachtKompas krijgen we een objectief beeld en kunnen we iemand op een onderbouwde manier naar een volgende carrièrestap begeleiden.”

Chenanja “De inrichting van rollen is bovendien veranderd. In veel gevallen zijn er andere competenties nodig of zijn de verantwoordelijkheden van een rol anders dan voorheen. Veel werkgevers zoeken al jaren naar dezelfde, bekende profielen, maar is dat eigenlijk nog wel het profiel dat je nú nodig hebt?”

Bart “Eigenlijk komt het er vooral op neer dat we als intermediair de adviesrol moeten pakken. Wij kennen de markt. Werkgevers en technische professionals mogen van ons verwachten dat we weten wat er speelt. We moeten een realistisch beeld schetsen over de situatie op de arbeidsmarkt. Vanuit de wens van de werkgever de vertaalslag maken naar een haalbare oplossing. Met de huidige kandidatenkrapte betekent dat regelmatig een andere oplossing dan een werkgever in eerste instantie voor ogen heeft. Als de markt niet oneindig veel techneuten te bieden heeft, moeten we het op een andere manier doen.”

Uitgaande van die brede aanpak: waar streven jullie naar?

Bart “Wij willen de traditionele aanpak van detachering doorbreken. Een dienstverlening aanbieden die meer behelst dan mensen detacheren en het invullen van vacatures. Het gaat erom dat we zowel opdrachtgevers als technische professionals een relevante meerwaarde leveren. Met specialisten meedenken over carrièrestappen, ze inzicht geven in hun persoonlijkheid en kracht en kansen voor ze creëren bij passende opdrachtgevers. Ook met opdrachtgevers is een verdiepende samenwerking nodig. Ons vastbijten in een organisatie en ze écht leren kennen. En andersom de klant verantwoordelijk stellen dat ze zichzelf goed kennen.”

Chenanja “Vaak genoeg bevinden we ons in een spagaat. Met een nijpend tekort aan personeel aan de ene kant en de enorme vraag aan de andere kant. Dat vraagt om een ondernemende aanpak om het vak als intermediair anders in te richten. Ook wij zijn die weg nog aan het zoeken. We geloven in een lange termijn aanpak en duurzame, wederzijdse relaties. Geen korte klappen, maar écht investeren in elkaar. Een maatwerk aanpak. Dat betekent dat we moeten redeneren vanuit de kandidaat en ze hun eigen regie moeten geven. Ook als dat betekent dat we niet direct tot resultaat komen.”

Bart “Uiteraard is ons ideaalbeeld dat technische professionals óns weten te vinden. Dat ze zelf de overtuiging hebben dat wij ze kunnen ondersteunen bij het maken van een nieuwe carrièrestap. Op een manier waarbij ze de meerwaarde van onze dienstverlening ervaren en zelf de regie houden over het proces. Zeker op de huidige, krappe arbeidsmarkt moet die meerwaarde voelbaar zijn. De arbeidsmarkt gaat er de komende jaren niet ruimer op worden, dus voor ons de schone taak om de stip op de horizon te zetten. En onze dienstverlening toekomstbestendig te maken.”

Wat is daarbij de grootste uitdaging?

Chenanja “Helaas heeft de detacheringsbranche een pusherig imago bij technische professionals. We worden vaak gezien als platte bemiddelaar, gedreven door kwantitatieve doelen. Natuurlijk is het een commercieel vak, maar als je als intermediair over vijf jaar nog wilt bestaan, moet je meer gaan bieden. Voor mij gaat het veel meer om richting geven aan iemands’ carrière. Op een vrijblijvende en vertrouwelijke manier. Het gaat om samenwerken op basis van een wederzijdse relatie. Daar stoppen we graag tijd en energie in.

Bart “Opdrachtgevers en technische professionals mogen meer van onze dienstverlening verwachten dan vijf jaar geleden. We zijn intern daarom ook kritisch naar onszelf gaan kijken. Wie willen we zijn als intermediair? We ambiëren ongedwongen, wederkerige samenwerkingen met een focus op eigen regie en ontwikkeling. We zijn ervan overtuigd dat we met deze insteek het vak als intermediair ook interessanter maken. De rol van een adviseur moet breder worden. In de huidige markt is er ruimte voor ondernemerschap en er liggen kansen om het vak toekomstbestendig in te gaan richten.”

Chenanja “Een mooi voorbeeld is mijn recente samenwerking met ADS Groep. Zij benaderden mij met de vraag of ik eens wilde langskomen om te sparren over hoe ze hun personeelstekort kunnen oplossen. ADS Groep deed moeite om mij een compleet beeld van het bedrijf, hun cultuur en de rollen te geven. Op die manier werd voor mij kraakhelder waar ze behoefte aan hebben en welk type mens in hun organisatie past. Nu, drie maanden later, zijn er drie technische professionals bij hun gestart. Het succes van deze samenwerking is te danken aan het feit dat het is ingestoken als HR-vraagstuk. Het gesprek tussen mij en de opdrachtgever is in een veel bredere context geplaatst.”

Hoe maakt een adviseur het verschil in de huidige markt?

Bart “Natuurlijk gaat het er in de basis om dat je beschikt over goede gespreks- en luistervaardigheden. Je bent als het ware een speurneus die vanuit oprechte nieuwsgierigheid alles wilt weten van zowel technische professionals als opdrachtgevers. Verbanden leggen, tussen de lijntjes doorlezen en zaken aanvoelen zijn inherent aan de rol. Daarnaast denk ik dat het cruciaal is om jezelf vast te bijten in de branche waarin je werkt. Altijd op de hoogte zijn van wat er speelt en grip houden op de vraag en het aanbod. Daarvoor is focus en ondernemerschap nodig. Oog hebben voor kansen en open staan voor nieuwe dingen.

Chenanja “Daar wil ik dan alleen nog intrinsieke motivatie aan toevoegen. Met alleen commerciële gedrevenheid kom je er niet. Je moet mensen oprecht verder willen helpen in hun carrières. Bouwen aan ongedwongen samenwerkingen. Het gaat niet alleen om new business, maar vooral om duurzame relaties. Op die manier kom je tot een gesloten systeem van samenwerken.”

Chenanja en Bart zijn op zoek naar nieuwe collega’s. Word je enthousiast van dit verhaal en wil je meer weten over de rol van adviseur? Lees het in de vacature van adviseur of kijk op onze werken-bij-pagina.

Meer blogs en artikelen